30.11.10

The Deserted Temple

Evening breeze prayers linger,
Sun dappled autumn's final day
Old priest sweeps leaves out back,
To burn before sounding the bell.

-

Chùa vắng

Gió chiều cầu nguyện đâu đây,
Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu
Sư già quét lá sau chùa,
Để thiêu xác lá trước giờ lên chuông.

Nguyễn Bính

-

Trans. Zac Herman

No comments:

Post a Comment