1.11.10

A Poem of Youth

-
I extend my arms to embrace the world
And hold it tight before my heart, my chest
I offer tears to fill the lonely space
A limitless sky, a profound abyss.

How is one able to live and not love,
Not miss, not care for anyone at all...
-Please light up my life with one hundred flames
So that my eyes can burn light like star's rays!

1933

Bài thơ tuổi nhỏ

Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực
Cho đầy nước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.

Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ không thương một kẻ nào...
-Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!

Xuân Diệu

No comments:

Post a Comment