27.2.12

I'm Crazy

I lie outside what is real,
You sit within a dream.
We're so very far apart,
Such longing; what can be done?

I gulp down lines of letters,
I bite through words of verse.
I bite, bite, bite, and bite,
Until I can no longer breathe!

Anh điên

Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư!

-Hàn Mặc Tử
Trans. Zac Herman

No comments:

Post a Comment