12.11.10

Goodbye

Goodbye to the life that I treasure above all
Just some verse and a handful of ashes remain.
A poem for a friend and some ash for the earth
To live is to give. To die is also to give.

(Official version)
day...month...year...

-

Tạm biệt

Tạm biệt đời ta yêu quý nhất
Còn mấy dòng thơ, một nắm tro.
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho. Chết cũng là cho.

(bài chính thức)
ngày...tháng...năm...

Tố Hữu

-

No comments:

Post a Comment