15.11.11

The Chrysanthemums


For Teacher Pham Vinh Cu

The chrysanthemums you brought me
Like pale violet lilies
Bid the white walls
Of the convalescence room
To glow without cease
-
It was three forty-five in the afternoon
The sun shone like gold
On the church bell tower
And the prayers rose up
from the shining chrysanthemums 


Những bông cúc

Kính tặng thầy Phạm Vĩnh Cư

Những bông cúc người mang cho tôi
Như những bông lyla tím nhạt
Khiến những bức tường trắng 
của nhà dưỡng bệnh
cứ phát sáng không ngừng 
-
Lúc ấy là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều
Ánh mặt trời rực vàng
trên tháp chuông nhà thờ
Và những lời cầu nguyện dâng lên 
từ những bông cúc rực ánh sáng.

Lan Hoàng Miên, Mơ về ngôi rừng  
Tác giả Lan Hoàng Miên  vanvn.net
Trans. Zac Herman 

No comments:

Post a Comment