14.11.10

Many

Who now ferries the moon boat to Doai

In late hours of night, the latch opens wide
Moon enters, shadow too, and that's three
With you in my heart, together we're many


Nhiều

Thuyền trăng ai chở sang Đoài
Đêm khuya mở rộng then cài cửa ra
Trăng vào, bóng nữa là ba
Với em ở trái tim ta là nhiều.

Nguyễn Bính

-


No comments:

Post a Comment