17.8.14

A Refrain


The sun has set
Go home, my love!
Don’t stand there looking at my house
It looks just like all the rest                                                             

Go home, my love!
Don’t sing by my window anymore
The song you once sang
By your own window

The moon is down
Go home
My love! 

Điệp khúc

Nắng đã tắt rồi
Về thôi anh yêu!
Đừng đứng nhìn ngôi nhà của em
có vẻ giống những ngôi nhà khác

Về thôi anh yêu!
Đừng hát mãi bên cửa sổ nhà em
bài ca anh từng hát
bên cửa sổ nhà người

Trăng đã lặn rồi
Về thôi
Anh yêu!

-Lan Hoàng Miên, Mơ về ngôi rừng 
Trans. Zac Herman 
                                                   
                                                        

No comments:

Post a Comment