7.11.10

One Day


-Written by Le Thiet Cuong

“One Day” is the 1st of October, when seven artists, Nguyen Phan Bach, Le Thiet Cuong, Nguyen The Dzung, Dao Hai Phong, Pham Tran Quan, Le Thi Minh Tam, and Nguyen Dinh Vu, stepped out of their studios to paint in the open air.

“One Day” is a special day, the 1000th anniversary of Hanoi, a day unlike any other for, instead of working inside, it is about getting out to paint first-hand such scenery as the The Huc and Long Bien bridges, the Hang Dau water tower, and the Temple of Literature, those familiar names and places that have become the symbols of Hanoi.

Thê Húc Bridge-Cầu Thê Húc 
“One Day” is a single day allotted to paint these landmarks, in order to collectively create a portrait of the one thousand year old city of Hanoi, though it can be understood that this is also a portrait of Hanoi on the 1st of October.

“One Day” is the day that seven artists painted Hanoi, while the eighth member of the group, photographer Tran Quoc Khanh, took pictures of the artists and the ninth member, cameraman Vu Duc Tung, filmed them. It seems that there already exists an abundance of photographs and film of Hanoi’s sights and scenery, though there is little of the artists themselves painting it. While there are many painting exhibits out there, of scenic Hanoi in particular, viewers continue to crave for images of the artists at work, of their trade operations, of the story behind the painting; in short, of all the little details that create a work of art.

Hàng Đậu Water Tower-Tháp Nước Hàng Đậu 
“One Day” is not just a superficial memory that nine artists share among themselves, but rather is the memory that everyone has of Hanoi, each person a different memory of the same Hanoi, including this one day.

-from the "One Day" art exhibit, Trung Nguyen Creative Space, 36 Dien Bien Phu

Một ngày tức là 1.10.2010 bảy họa sĩ Nguyễn Phan Bách, Lê Thiết Cương, Nguyễn Thế Dung, Đào Hải Phong, Phạm Trần Quân, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Đìn Vũ cùng nhau bước ra khỏi xưởng họa của mình để đi vẽ ngoài trời.

Long Biên Bridge-Cầu Long Biên 
Một ngày tức là một ngày dặc biệt, ngày sinh nhật Hà Nội tuổi 1000, một ngày không như mọi ngày ngồi vẽ tranh trong nhà, mà ra ngoài vẽ trực  trực họa phong cảnh Hà Nội: cầu Thê Húc, cầu Long Bien, tháp nước Hàng Đậu, Văn Miếu,...những cảnh những  đã quen, đã thành biểu tượng của Hà Nội.

Một ngày tức là chỉ vẽ trong một ngày 1.10.2010 những cảnh tiêu biểu  đó để cùng nhau vẽ một bức chân dung của Hà Nội, thành phố nghìn tuổi, nhưng cũng có thể hiểu là chân dung của Hà Nội trong cái ngày 1.10 đó, trong một ngày đó.

Pavilion of Literature-Khuê Văn Các 
Một ngày mà bảy họa sĩ vẽ Hà Nội còn người thứ tam là nhà nhiếp ảnh Trần Quốc Khanh chụp và nhà quay phim Vũ Đức Tùng, người thứ chín, quay cảnh các họa sĩ đang vẽ [to be continued...còn nữa...]

Đồng Xuân Market-Chợ Đồng Xuân


No comments:

Post a Comment