19.12.10

Story of the Dog

Long ago, a man was traveling to a distant village to witness a trance ceremony. He had reached a cemetery and it was getting dark. Suddenly, the man heard a voice calling him:

“Sir, my wife is among those in the trance. Please ask her to return home for me!”

The man looked around but couldn’t sense anything except for the voice directly in front of him. Knowing it was a ghost, he asked:

“Since you and your wife are both ghosts, how can I see you?”

The ghost then handed the man a magic root giving him the ability to see it. With the root in his hand, the image of a ghost holding a crying infant appeared before him.

The man agreed to help the ghost find his wife. With the magic root, he could see all the ghosts of the cemetery, forests and fields. Because of this, he was no longer afraid of the spirits that teased the villagers.

When the man arrived at the trance ceremony, he saw a female ghost eating the offerings the villagers had left for it by the road. He called out to her repeatedly and signaled with his hand:

“Your husband asked me to call you home immediately! Otherwise, your child will continue to cry!”

This seemed strange to the ghost; how could this person see her? So she asked him:

“How is it that you are able to see me?”  

The man then held out the magic root. The ghost rushed at him to steal it away, but the man made every effort to keep hold, both sides pulling back and forth at each other. The man cried out for help but everyone around was bewildered, for they couldn’t see a thing. How bizarre it was that this man was antagonizing, pulling, struggling and scolding at the air; therefore, no one could or would help him. After some time the ghost snatched the magic root from the man with such force that it was flung away. Before either of them could seize it, a nearby dog dashed at the root, took it between its teeth, and swallowed it down to its belly. Both the man and ghost were dumbstruck!

It’s owing to this magic root that dogs are able to see ghosts. And at night, when you hear a dog barking, it’s probably because it sees one.

THE END

-

Chuyn con chó

Ngày xưa có mt người đàn ông đi xem người ta lên đng mt làng xa. Ông đi đến mt bãi tha ma thì tri đã xm ti. Bng ông ta nghe tiếng gi:

“Ông ơi, v tôi đang đám lên đng. Nh ông gi nó v h tôi vi!”

Ông ta nhình quanh chng thy gì mà tiếng gi thì ngay trước mt. Biết đó là ma, ông hi:

“Mày và v đu là là ma, làm sao thy được?”

Ma bèn đưa cho ông mt c ngi làm bùa phép đ có th nhìn thy ma. Cm c ngi, ông thy con ma đang ôm con khóc hin ra.

Ông đng ý giúp ma tìm v. Cm c ngi này, người đàn ông nhìn thy hết ma qu bãi tha ma, rng và nhng quãng đng vng. Vì thế ông chng s ma qủy trêu gho người.

Đến đám lên đng, người đàn ông thy con ma cái đang ăn c cúng ma mà người ta đ ngoài đường, lin gi tên ri ly tay ra hiu:

“Chng mày nh tao gi mày v ngay ko con khóc.”

Ma cái ly làm l, sao người này li nhìn thy mình được nh? Nó nói:

“Sao người nhìn thy được tôi?”

Người đàn ông chìa c ngi ra. Ma cái xông đến cướp li c ngi nhưng người đàn ông c gi li. Thế là hai bên ging co nhau. Người đàn ông kêu m lên gi người giúp sc nhưng mi người ngơ ngác chng nhìn thy gì. H thy làm l là sao cái ông này c hm hè, ging co, vt ln trong không khí, ming thì la li om sòm, vì vy chng ai giúp được gì. Mt hi sau người đàn ông b ma git mnh làm c ngi văng mt. Chưa ai kp cướp thì mt con chó đâu xc đến đp luôn ly c ngi vào bng mt. C hai đu chưng hng. 

Còn loài chó nh có c ngi mà t đó trông thy được ma. Ban đêm khi nó sa rú lên tc là nó đã nhìn thy ma. 

H

Hoàng Chương. Chuyện Con Chó. Hà Nội: NXB Văn Hóa Thông Tin, 2009. 

No comments:

Post a Comment